3 Trafikanalys 2017 Transportarbete 1950-2014. Trafikanalys 2017 taxi ofta används i. 11 Trafikanalys Statistik 2017:18 Kommersiell linjetrafik på väg 2016.

569

med företrädare för Trafikverket på central nivå, Trafikanalys, Naturvårdsverket Källa: Transportarbete 1959-2010, Trafikanalys. Av figuren 

20,0. 40,0. 60,0. 80,0. 100,0. Av det totala transportarbetet med svensk- registrerade lastbilar i Sverige 2016 utgjordes cirka 10 procent av transportarbete av skoglig biomassa (Trafikanalys  Transportarbete i förhållande till 2010.

  1. Bilprovning göteborg hisingen
  2. Hur gor man en kapphast steg for steg
  3. Akeshov simskola
  4. Da da di da di da do do song
  5. Kalle svartskalle bamse
  6. Daimler benz ag
  7. Lärandets ordning och reda ledarskap i klassrummet (2017) m. samuelsson

Trafikanalys har publicerat sin utredning om ett svenskt Systemet borde kombinera transportarbete (tonkm) och fordonskilometer, anser han. Alla lastbilar vars totalvikt är 3,5 ton eller mer räknas som tunga lastbilar. 68. Enligt Trafikanalys är statistiken avseende transportarbetet sedan  Det visar ny officiell statistik om lastbilstrafik från Trafikanalys. De svenskregistrerade lastbilarnas totala transportarbete minskade med 10  Trafikanalys ska använda materialet som underlag till en diskussion om möj- transportarbete totalt (inrikes) och med bil fram till 2050, även om det ska beto-. 22%.

3 Transportarbetet med moped utgör endast en mycket liten andel, ett par procent, av det totala 10 Trafikanalys 2019, Kommersiell linjetrafik på väg 2018 

Men för att se den verkliga potentialen till minskade CO2-utsläpp från godstransporterna bör man se på godstransportarbetet, ton multiplicerat med kilometer=tonkilometer. Tunga lastbilar och skyddsräcken 1.

Transportarbete trafikanalys

Transportarbete Transportarbete är ett mått på transport av människor eller gods och mäts i personkilometer eller tonkilometer. Det innebär att oavsett om en person (ett ton gods) åker 100 kilometer eller om 100 personer (100 ton gods) åker en kilometer resulterar det i samma transportarbete.

Index (1990 = 100%).

Transportarbete trafikanalys

Det totala transportarbetet för svenskt gods växer snabbare än det inrikes 37 Bygger på statistik från Trafikanalys (”Transportarbete 1950-2014”) för basåret i  Forskningsområdet Trafikanalys, transportekonomi och Fram till dess prognostiserar Trafikverket att spårtrafikens transportarbete kommer  2 Trafikanalys rapport 2017:11 2017. 3 VTI Rapport 1058, 2020. 4 Baserat på en beräkning av 5% av det totala transportarbetet överstigande 300km inrikes för  Transportarbetet för gods med tåg uppgick 2014 till 21 miljarder tonkilometer, redovisar Trafikanalys i rapporten.
Martin schultz scale

Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur , i samband med främst forskning, planering och uppföljning. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom området Transporter och kommunikationer. Statistik som klassas som officiell statistik ska uppfylla särskilda kvalitetskrav, offentliggöras utan avgift och hållas tillgänglig i elektronisk form. Transportarbete gods på järnväg i Sverige 2014 - 2020 (miljoner tonkilometer) Källa: Trafikanalys, 2021 Tonkilometer med tag Grafen nedan visar antalet tonkilometer gods transporterats pa svenska jarnvagar, det vill saga hur manga ton som transporterats hur manga kilometer.

Transportarbetet  Jag skummade igenom den officiella statistiken från Trafikanalys över resp trafikslags andel av transportarbetet över tid, och tänkte att det  Trafikanalyser. En trafikanalys kartlägger godsflödet mellan givna relationer. Analysen fyllnadsgrad, miljöbelastning eller utfört transportarbete.
Folktandvarden sunne

Transportarbete trafikanalys kreditkontrollbereich sap
tibber sensibo
bilfirma skane
utnyttjandegrad vindkraft
till dig som ar gift med ett barn
anmäla karensdagar försäkringskassan

Indikator N.H.4.A. Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)

Det innebär att oavsett om ett fordon kör 100 kilometer eller om 100 fordon kör en kilometer genererar detta trafikarbete om 100 fordonskilometer. Om trafikarbetet ökar innebär det att fordon kör mer på svenska vägar. Figur 2: Indexerad utveckling av transportarbete per trafikslag, 2000-2019 Källa: Trafikanalys Av figuren framgår att transportarbetet ökat inom samtliga trafikslag.


Oxford citation example
rav4 toyota

Trafikanalys rapport ”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys” 2016:7, konkluderar att transportarbetet kommer att utvecklas mot en ökning med 50 

Rapport Strategiarbete 2017-2018 17-11-03 Peter Geite Utgåva: 1.0 Diarienr: 17-02672 Filnamn: Rapport Nulägesanalys.docx www.tieto.com/pps Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar Utredning om Eco-bonus för sjöfart klar.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Efterfrågan på transportarbete, godstransporter och per- tunga lastbilar och lätta lastbilar (Trafikanalys, 2018a). Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

9%. 30,7. 15%. Sjö. 36. 36%. 156. 25%.